logo2.jpg (8 522 bytes) logo2a.jpg (8 522 bytes)

Databáze kramářských tisků EÚ AV ČR, v. v. i.

Kramářské tisky představují specifický žánr knižní produkce „konzumní“ povahy, dnes však silně ohrožený jak z hlediska svého fyzického stavu, tak z hlediska své „efemérnosti“ a bibliografické vzácnosti a jedinečnosti. Vzhledem k otevřeným badatelským možnostem po roce 1989 přistoupil Etnologický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i. jako garant péče o kulturní dědictví v oblasti lidové kultury v České republice k postupné systematizaci zpracovávání kramářských tisků.

V letech 2001–2006 se zapojil do Programu podpory cíleného výzkumu a vývoje, vyhlášeného Akademií věd České republiky, jehož cílem byla ochrana, trvalé uchování a zkatalogizování sbírky kramářských tisků z fondu pražské knihovny Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i. Hmatatelným výsledkem několikaletého úsilí bylo vydání v roce 2008 tištěného katalogu s rozsáhlým rejstříkovým aparátem. Druhý svazek, který vyšel v roce 2012, se zaměřil na dosud v české historiografii opomíjené badatelské téma, a to na biblickou a křesťanskou ikonografii kramářských tisků.

V letech 2006–2008 se stal fond kramářských tisků předmětem zájmu grantového projektu Společnost a žena v kramářské produkci z pohledu gender, jehož cílem bylo prostřednictvím takzvaných okrajových ženských témat podat mnohovrstevnatý a různorodý obraz každodenního života ženy v 18. a 19. století. Jedním z výstupů grantového projektu byla publikace Obrazy ženy v kramářské produkci, k jejíž atraktivnosti přispělo také doprovodné CD, obsahující barokní mariánské kramářské písně s popisy v digitalizované podobě, doplněné plným textem a notovým přepisem ve zvukovém záznamu u každé písně.

Ve snaze vyjít badatelům maximálně vstříc a zároveň co nejvíce ochránit zpracovanou sbírku se autorský tým v roce 2007 zapojil do programu Ministerstva kultury České republiky s názvem Veřejné informační služby knihoven (VISK): Podprogram č. 6 – Národní program digitálního zpřístupnění vzácných dokumentů – Memoriae mundi series bohemica, v rámci kterého byla část sbírky digitalizována a zařazena do digitální knihovny programu – Manuscriptorium, přístupné na internetu (www.manuscriptorium.com).

V roce 2015 se Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. zapojil do výzkumného projektu Strategie AV21, který se orientuje na výzkum paměti v celém oborovém spektru svého chápání a zkoumání. S tímto záměrem souvisí také zaznamenávání a zpřístupňování paměti a paměťové kultury společnosti. Mezi takové výstupy náleží Elektronický katalog kramářských tisků, společné dílo Markéty Holubové z oddělení historické etnologie a Ludmily Kopalové ze Střediska vědeckých informací, který prezentuje poměrně reprezentativní vzorek české kramářské produkce (tj. 3371 záznamů) z rozmezí let 1704–1901.[Výběr databáze] || [Vyhledávání kramářských tisků] || [Rejstřík kramářských tisků]